O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Zaključci 6. konferencije kvaliteta 15.11.2011

Evropska nedjelja kvaliteta i Svjetski dan kvaliteta 2011. godine obilježeni su tradicionalnom manifestacijom, konferencijom kvaliteta u BiH. Šesta konferencija kvaliteta u BiH održana je u hotelu "Tuzla" u Tuzli, od 9. do 11.11.2011. godine. Na konferenciji je učestvovalo 76 učesnika iz organizacija i institucija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji su predstavljena dostignuća i iskustva u oblasti upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini iz nekoliko oblasti, od strane relevantnih stručnjaka, članova Asocijacije.

Prvi dan konferencije je održan Okrugli sto "Slučajevi dobre prakse u certificiranju sistema kvaliteta u BiH". Na okrugom stolu je učestvovalo oko 40 predstavnika raznih oblasti društva, a koji se bave kvalitetom. Učestvovali su konsultanti, predstavnici certifikacijskih kuća, ali i predstavnici preduzeća i institucija koja su implementirala i certificirala sistem za upravljanje kvalitetom. Svi oni su iznijeli svoja iskustva, prednosti i probleme kod uvođenja sistema kvaliteta. Otvorena su brojna pitanja, od kojih posebno treba istaknuti sljedeća:

 • U oblasti uvođenja i certifikacije sistema kvaliteta ima slučajeva gdje se preferira niska cijena usluge nauštrb kvaliteta i tako se devalvira vrijednost izdatih certifikata. Asocijacija za kvalitet bi se trebala pojaviti kao korektivni faktor, u smislu da donese kodeks ponašanja u toj oblasti, pa čak da na neki način i formira cijenu konsultanstkih i certifikacijskih usluga, kao što to čine npr. advokatske komore u svojoj djelatnosti.
 • Evidentan je nedostatak domaćih certifikaijskih kuća, tako da se dešava da certifikaciju sistema kvaliteta vrše kuće koje čak nisu ni registrovane u BiH. Poticajna sredstva koja država izdvaja za podršku certifikaciji se tako odlijevaju iz BiH, iako mi imamo kadrove koji su u stanju da te poslove obavljaju podjednako dobro. Predlaže se uvođenje kriterija za poticaje koje država daje firmama:
  a) Certifikacijska kuća mora imati nacionalnu akreditaciju.
  b) Certifikacijska kuća mora zapošljavati prvenstveno domaće stručnjake
  c) Certifikacijska kuća mora biti registrovana kao pravno lice u BiH.
 • U BiH nema jedinstvenog registra izdatih certifikata i njihovog trajanja. Postoje pokušaji Vanjskotrgovinske komore, Asocijacije za kvalitet i Instituta za standarde BiH da takve registre uspostave, ali je evidentan problem ažuriranja tih podataka, jer certifikacija (a time i registar izdatih certifikata) nije obavezna.
 • U šiframa djelatnosti (čak i po novoj klasifikaciji djelatnosti) ne postoji djelatnost certificiranja, što predstavlja prepreku za registrovanej kuća koje se bave tom djelatnošću u BiH, što opet stranim kućama daje mogućnost nelojalne konkurencije na tržištu BiH.
 • Potrebno je preispitati ulogu univerziteta u društvu, jer se često pored dvije osnovne djelatnosti (obrazovanje i naučnoistraľivački rad) instituti i fakulteti bave pružanjem konsultantskih pa i certifikacijskih usluga, iako za to ne posjeduju validnu akreditaciju.

U prezentacijama i predavanjima koja su realizovana tokom drugog i trećeg dana Konferencije, predstavljena su postignuća na svim nivoima, od naučnog istraživanja, preko sistemskog pristupa, pa sve do konkretnih primjera iz prakse, kako velikih sistema, tako i malih i srednjih preduzeća. Uspješni privrednici su vlastitim primjerom još jednom pokazali kako čak i mala preduzeća mogu imati značajnu korist od uvođenja i certificiranja sistema kvaliteta. Posebno su zanimljive bile prezentacije firmi Jukan d.o.o., koja je pokazala kako certificiran sistem kvaliteta može dati rezultate i u malim firmama koje su nastale iz porodičnog obrta, te Menprom Tuzla, koja je predstavila svoja iskustva u primjeni ISO 22000:2005 - međunarodnog standarda za Sisteme upravljanja sigurnošću hrane. Veliki poslovni sistem, Hidroelektrana Višegrad je kroz svoju prezentaciju ukazao na značaj certificiranja Integrisanog menadžment sistema, odnosno usklađivanje poslovanja sa međunarodnim standardima upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008) i zaštitom životne sredine (ISO 14001:2004). Firma Ekoservis iz Tešnja predstavila je vlastita iskustva u primjeni standarda ISO 14001:2004 za zaštitu okoliša.

Ukazano je na evidentan nedostatak domaćih certifikacijskih kuća, koje bi morale biti akreditovane od Instituta za akreditovanje BiH - BATA. Kao i na okruglom stolu održanom prethodnog dana, raspravljalo se o akreditaciji certifikacijskih kuća. U skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17011:2005 BATA, kao jedino državno tijelo za akreditiranje odgovorno je, između ostalog, za akreditiranje:
- Ispitnih i kalibracionih laboratorija (BAS EN ISO/IEC 17025);
- Tijela za certificiranje proizvoda (BAS EN 45011);
- Tijela za certificiranje sistema upravljanja kvalitetom i okolišem (BAS EN ISO/IEC 17021);
- Tijela za certificiranje osoblja (BAS EN ISO/IEC 17024);
- Inspekcijskih/kontrolnih tijela (BAS EN ISO/IEC 17020);
BATA je do sada akreditirala samo ispitne i kalibracione laboratorije, tijela za certificiranje proizvoda i inspekcijska/kontrolna tijela. U Bosni i Hercegovini još nije izdata nijedna akreditacija Tijela za certificiranje sistema upravljanja kvalitetom i okolišem, niti Tijela za certificiranje osoblja. U Srbiji, naprimjer, certificiranje sistema upravljanja kvalitetom ne mogu vršiti certifikacijske kuće koje nemaju nacionalnu akreditaciju. Upravo je to nedostatak na koji je diskusija s ove Konferencije ukazala.

Zaključeno je da je potrebno je unaprijediti položaj menadžera kvaliteta u svim organizacijama u kojima ta funkcija nije u upravljačkim strukturama, nego ima status i ovlaštenja na nivou administrativne podrške. Iako je standardom propisano da menadžer kvaliteta ima upravljačku ulogu, u praksi je često ta funkcija devalvirana tako da ne može dati zahtijevane rezultate.

Sistem upravljanja sigurnošću informacija postaje sve značajniji aspekt modernog poslovanja i mora se posmatrati kroz integrisani sistem, zajedno sa upravljanjem kvalitetom i upravljanjem okolišem. Prezentacija Instituta za privredni inženjering iz Zenice, koji je jedna od rijetkih organizacija u BiH koja ima certificiran sistem za upravljanje sigurnošću informacija ISO 27001, pokazala je koliki je značaj te sigurnosti na ukupno polsovanje preduzeća.

Učesnici konferencije su saglasni da Bosna i Hercegovina ima dovoljno resursa i stručnog osoblja koje je u stanju unaprijediti kvalitet proizvoda i usluga, ali da usljed lošeg upravljanja i neučinkovite vlasti, ti resursi nisu pravilno raspoređeni, čime se koči dalji razvoj i napredak BH društva.

Treći dan konferencije je u cijelosti posvećen informacijama o infrastrukturi kvaliteta, odnosno institucijama koje čine taj sistem. Predstavljeni su primjeri implementacije sistema upravljanja kvalitetom u općinama, primjeri državnih i drugih poticaja za te svrhe, te iskustva susjednih zemalja u certificiranju menadľera kvaliteta prema evropskoj shemi.

Općina Tešanj, čiji je načenik prezentirao iskustva u implementaciji sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 u općinskoj adminsitraciji, može poslužiti kao sjajan primjer da sistem kvaliteta ne mora biti teret i birokratizacija poslovanja, nego čak naprotiv, da razbija birokratske strukture i povečava učinkovitost državnih organa u službi građanima.

Predstavljeni su poticaji koje je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta davalo u prethodnom periodu za uvođenje sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima u BiH. Učesnici konferencije su imali priliku da daju sugestije Ministarstvu za formulisanje budućih tendera za poticajna sredstva.

Međunarodni projekat FIRMA, koji implementiraju USAID i SIDA, je namijenjen da osposobi mala i srednja preduzeća u ciljanim sektorima u BiH da se nose s konkurentskim pritiskom unutar EU. Prezentovane su dosadašnje, ali i planirane buduće aktivnosti ovog projekta, koji tokom 5 godina ima budžet od 20 miliona američkih dolara, u okviru kojeg ima 3 miliona američkih dolara grant sredstava. To su značajna sredstva koja mogu pomoći da se kroz implementaciju sistema kvaliteta u oblasti metaloprerade, drvoprerade i turizma poveća konkurentnost BiH u evropskim integracijama.

Na kraju konferencije, predstavljene su prednosti uvođenja EOQ-PRU sheme obrazovanja i certificiranja menadžera kvaliteta prema evropskoj harmoniziranoj shemi. Prikazana su iskustva iz Hrvatske, kao i planovi Asocijacije za kvalitet da tu shemu uspostavi i u Bosni i Hercegovini, te na taj način iskoristi privilegiju članstva u Evropskoj organizaciji za kvalitet (EOQ).

Pokrovitelji Konferencije su bili Vanjskotrgovinska komora BiH i Asocijacija poslodavaca BiH. Zaključke Konferencije će organizatori, u saradnji s pokroviteljima uputiti svim relevantnim državnim institucijama, kako bi se zaključci implementirali u praksi.

Konferencija je uspješno organizovana zahvaljujući podršci sponzora:
 • Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
 • BH Telecom d.d.
 • Kap d.o.o. Sarajevo
 • Menprom d.o.o. Tuzla
 • Institut za privredni inženjering Zenica

Prezentacije sa konferencije su dostupne na ovom linku, a galerija fotografija se može pogledati na web stranici Asocijacije.

Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 15.11.2011